OPEK has started the studies of Rock Triaxial manufacturing project

اجرای بسیاری از پروژه­ های مهندسی عمران، نفت و معدن نیازمند انجام عملیات اجرایی در محیط سنگی می باشد. بدیهی است که تعیین پارامترهای مکانیکی سنگ در شرایط دما و فشار مختص محیط  نقش کلیدی در طراحی ایمن و پایدار در بازه زمانی طولانی این پروژه ­ها ایفا می­ نماید.

به دلیل وجود مخازن نفتی بسیار در ایران یکی از مهمترین پروژه­ های اجرایی در محیط­ های سنگی، حفاری در میادین نفتی است. در ادامه، ازدیاد برداشت و توسعه میادین نیازمند اجرای عملیات­ هایی است که تمامی آنها نیازمند داشتن آگاهی کامل از پارامترها و رفتار ژئومکانیکی سنگ مخازن نفتی و پوش سنگ آنهاست.

یکی از مهمترین این پارامترها، از نقطه نظر طراحی مهندسی، پارامترهای مقاومت برشی سنگ می­ باشد. رفتار سنگ در فضاهای زیرزمینی تابعی از فشار همه ­جانبه، دما و فشار است. آزمون سه محوری برای اندازه ­گیری پارامترهای مقاومتی سنگ و شبیه ­سازی رفتار سنگ در این فضا، تحت تنش های­ همه ­جانبه و دما در عمق، مورد استفاده قرار می­ گیرد.

با توجه به کمبود دستگاه سه محوری در ایران و بالا بودن هزینه نمونه ­های خارجی، طراحی و ساخت دستگاه سه محوری که توانایی اندازه­ گیری خصوصیات مکانیکی و ژئومکانیکی سنگ تحت شرایط محیطی را داشته باشد یکی از موارد مهم جهت تجهیز مجموعه­ های پژوهشی در جهت تحقیقات کاربردی در محیط های سنگی است.

گروه صنعتی امید پترو انرژی خاوران با تکیه بر دانش علمی و فنی مهندسین خود و با توجه به اعلام نیاز محیط های پژوهشی از جمله دانشگاه و صنعت به این محصول، درصدد مطالعه و ساخت این دستگاه برآمده است و مطالعات خود را در زمینه ساخت این محصول آغاز نموده است.

این گروه امیدوار است با ساخت این محصول در آینده ای نه چندان دور، گام موثر و محکمی در راستای اعتلای دانش فنی این مرز و بوم همگام با اهداف بلند پایه شرکت برداشته شود.