به نظر میرسه که ما می توانیم چیزی که دنبالش هستی را پیدا کنیم.