مهندسی شیمی

لیست محصولات و خدمات مهندسی شیمی

 • سیستم جداسازی گاز،فشار ثابت
 • سیستم جداسازی گاز، حجم ثابت
 • سیستم رنگ آمیزی
 • سیستم اسمز معکوس
 • سیستم اسمز مستقیم
 • فیلم کش اتوماتیک
 • فیلم کش دستی
 • FO/ UF/ NF Cells
 • کنتاکتور غشایی
 • سیلندر مخلوط گاز (پایه فشار)
 • Bubble flowmeter
 • Dead end cell
 • Mixing room
 • اتوکلاو