مهندسی نفت

لیست محصولات و خدمات حوزه مهندسی نفت

  • دستگاه اشباع سازی (و شستشوی) مغزه
  • Gas Permeameter
  • Aging Cell
  • Amout Cell for Spontaneous imbibition
  • دستگاه سیلاب زنی مغزه
  • Micro model Flooding System (Visual)
  • Triaxial Core Holder
  • Uniaxial Compressive Strength Measurement System