خدمات آزمایشگاهی

ارایه خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی شرکت OPEK، ارائه دهنده پیشرفته خدمات مخازن سنگ و مایع در حوزه صنعت نفت و گاز است.

ما می توانیم داده ها و خدماتی ارائه دهیم که سنگ مخزن متخلخل و هر سه مایع: مخزن – گاز، نفت و آب را مشخص کنند. مجموعه داده های ارائه شده توسط ما، توسط شرکت های نفتی برای مشخص کردن مایعات مخزن مورد استفاده قرار میگیرد، به محاسبات ذخایر کمک می کند و امکان تولید نفت و گاز را از مخزن به حداکثر می رساند.