سیستم نفوذپذیری بلین

Blaine Air Permeability

اندازه گیری سطح مخصوص نمونه های پودری شکل در کنترل هیدراتاسیون و تشکیل جامد یکپارچه در صنایع مختلف از جمله سیمان، فوالد و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سطح مخصوص محاسبه شده معیاری از نرمی و سختی پودر نمونه است. این نرمی و سختی با عنوان بلین نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در این آزمایش، تعیین سطح مخصوص با استفاده از دستگاه نفوذپذیری هوای بلین انجام می گیرد. محاسبه سطح مخصوص در این آزمایش به منظور تعیین میزان نرمی انجام می شود. در این روش نرمی سطح مخصوص به صورت مجموع سطح اشغال شده بر حسب سانتی متر مربع تعیین می شود.

دستگاه نرمی سنج بلین Automatic Blaine Apparatus از اجزای زیر تشکیل شده است:
– سل تراوایی (به تعداد سفارش داده شده)
– پالنگر و دیسک مشبک (به تعداد سفارش داده شده)
– مانومتر U شکل شیشه ای
– پمپ مکنده
– نمایشگر (hmi) لمسی
– سنسورهای چشمی
– تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل فیلتر کاغذی استاندارد، دی بوتیل فتالات، متیل رد، اسپاتول، در پوش پلاستیکی و نمونه استاندارد کالیبراسیون

Menu


نام و نام خانوادگی/نام شرکت
شماره تماس
لطفا تیپ مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید
توضیحات