اشباع ساز مغزه

Core Saturation

سیستم اشباع سازی مغزه از تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاه تحقیقاتی سنگ و مهندسی نفت است که نقش مهمی در آماده سازی نمونه مغزه جهت تست های ازدیاد برداشت و … ایفا می کند. این دستگاه عالوه بر قابلیت اشباع سازی مغزه با نمونه های آب و نفت، می تواند به منظور شستشوی مغزه و نیز اندازه گیری تراوایی مطلق سنگ استفاده شود.

دستگاه اشباع مغزه Core Sat. PE ساخت شرکت امید پتروانرژی خاوران می تواند فرآیند اشباع سازی را با ایجاد خلأ اولیه و از دو سوی مغزه (بدون نیاز به بیرون آوردن مغزه) در دمای مخزن و تحت فشار انجام دهد. با اجرای دقیق آزمایش در این دستگاه می توان اطمینان لازم را از اشباع کامل مغزه ایجاد نمود. در این سیستم از پمپ سرنگی جهت تزریق با دبی کم استفاده می شود. این دستگاه از اجزای زیر تشکیل شده است:
– نگهدارنده مغزه (با ابعاد مختلف طبق سفارش)
– گیج های فشار و دما
– آون حرارتی
– پمپ سرنگی تزریق
– ترنسفر وسل (به تعدادلازم)
– پمپ دستی جهت فشار همه جانبه
– پمپ خلأ جهت خأل سازی الین ها
– ترنسمیتر فشار (بنا به سفارش در صورت اندازه گیری تراوایی مطلق مغزه)

Menu